A37. Toekomstige zonneroute?

Volg deze link: https://www.provincie.drenthe.nl/diversen/drentse-zonneroute/

Als u daar klikt op "Visualisatie" komt er veel informatie in beeld. Ook staat daar een vervolglink voor een mogelijk voorbeeld voor de auteur hoogte van Woonparc Sandur.

 

Verkeersgeluid van A 37 en Verlengde Herendijk

 

Er komen bij het bestuur regelmatig opmerkingen binnen over verkeersgeluid. Voor de een is het hoorbaar, maar stoort zich er niet aan. Voor de ander is het een zeer grote bron van hinder.

Reden voor het bestuur om nog weer eens haar licht op te steken.

 

De meeste klachten komen over de A37, de snelweg vanaf de Duitse grens. Minder klachten, maar wel opmerkingen zijn er over de Ericasestraat en de Verlengde Herendijk. Mogelijk speelt ook de snoei van bomen en struiken en het jaargetijde hierbij een rol.

 

De Verlengde Herendijk gaat “opgewaardeerd” worden. Wij hebben hier al over bericht.

Volg hiervoor ook toekomstige gemeentelijke mededelingen in de kranten.

 

De A37 maakt te veel lawaai, zoals we uit stukken van de gemeente en RijksWaterStaat kunnen opmaken. Het geluid wordt niet gemeten aan de woningen, zoals de bewoner het zelf zou ervaren. Er wordt een theoretische berekening gemaakt met z.g. referentiepunten vlak langs de weg. Daar wordt een “geluidproductieplafond” aan toegekend (gpp= toelaatbaar geacht lawaai).

 

Om het geluid over een deel van de weg bij de bron te verminderen, wordt over een gedeelte van het tracé een dubbele laag “zeer open asfaltbeton” (zoab) aangelegd.

 

 

Reactie van de Gemeente, 5 februari 2018:

Rijkswaterstaat (RWS) berekent periodiek de geluidsbelasting langs de A37 en toetst deze aan het geldende geluidsreductieplafond (GPP). Uit de toetsing 2015 is gebleken dat op grote delen van de A37 dubbellaags zeer open asfalt beton (zoab) moet worden aangebracht. Dat wordt in 2019 gerealiseerd (ook het gedeelte tussen Parc Sandur en Erica). Tussen Parc Sandur en Nieuw-Amsterdam echter komt geen zoab laag.

In 2016 bleek dat door toegenomen verkeer er opnieuw 17 knelpunten zijn bijgekomen. Het gaat om verspreid liggende woningen o.a. tussen Pare Sandur en de A37 in. Hiervan is geconcludeerd dat dubbellaags zoab niet doelmatig is (te hoge kosten, te weinig effect) en dat ervoor is gekozen om de objecten zelf aan te pakken (isolatie e.d.). Een geluidscherm is hier niet doelmatig vanwege de afstand van de wijk ten opzichte van een dergelijk scherm en het vrije zicht dat nu wordt geboden vanaf de snelweg. Volgens onze verkeerskundige is er geen sprake is van een (toezegging) van een geluidscherm ter hoogte van Pare Sandur.

RWS heeft daarom bij de minister een verhoging van het GPP aangevraagd (daar is voldoende juridische ruimte voor).

 

Aanvulling en toelichting van Rijkswaterstaat:
Sinds 1 juli 2012 is Hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm) van kracht. Dit hoofdstuk van de wet beschrijft de werking van de geluidproductieplafonds (GPP’s) op referentiepunten langs rijkswegen.
 
De systematiek van de GPP’s.
Hoe hoog het geluidniveau langs een rijksweg mag zijn, hangt af van de locatie. Aan weerszijden van de rijkswegen zijn ongeveer 60.000 referentiepunten ingesteld. Dat zijn geen fysieke punten waar geluid wordt gemeten, maar denkbeeldige punten in een  rekenmodel. De referentiepunten liggen steeds op 50 meter afstand van de weg, op 4 meter hoogte en 100 meter uit elkaar. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.

Voor ieder referentiepunt geldt een apart GPP, passend bij de verkeerssituatie ter plekke.
RWS moet als wegbeheerder zorgen voor de naleving van de GPP’s. Met ingang van het jaar 2014 wordt jaarlijks gemonitord hoe de geluidssituatie zich ontwikkelt, bijvoorbeeld door de toename van het verkeer. Over de naleving van de plafonds verschijnt elk jaar een rapportage over het voorgaande kalenderjaar.
 
De situatie ter hoogte van Woonpark Sandur.
Uit het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2015, dat in 2016 is opgesteld, bleek dat op delen van de A37 overschrijdingen van het GPP optreden. Indien een GPP wordt overschreden dan is Rijkswaterstaat verplicht om nader onderzoek te doen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het financieel doelmatig is om op onder andere het gedeelte van km. 31,25 tot km. 38,21 een wegdek van 2laagsZOAB op de  A37 aan te brengen. De overgang van ZOAB naar 2laagsZOAB ligt daarmee ter hoogte van de Veenschapswijk. In onderstaande figuur staat voor de referentiepunten ter hoogte van het Woonpark Sandur de situatie weergegeven. In de figuur is de situatie in 2016 vermeld.

De Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat deelt in mei 2019 mee:

Medio 2020 wordt er Groot Onderhoud uitgevoerd op delen van de A37. Er wordt dubbellaags ZOAB (stil asfalt) aangebracht op delen van de A37 van de Duitse grens naar knooppunt Holsloot tussen hectometerpaal 42.185-23.080 en op de A37 knooppunt Holsloot naar de Duitse grens tussen hectometerpaal 23.500-42.195 om de geluidsoverlast te beperken. Wij gaan dubbellaags ZOAB (stil asfalt) realiseren in verband met een overschrijding van de Geluidsproductieplafonds op dit traject. Wij pakken eerst het asfalt aan om de geluidsreductie te bewerkstelligen, met dubbellaags ZOAB komt het geluid weer onder de plafonds. Mocht dat onvoldoende zijn dan kijken we naar geluidsschermen of geluidswallen maar dat is hier niet het geval. Onze beoordeling is dat het asfalt in voldoende conditie om volgend jaar vervangen te worden. Mocht het op bepaalde plekken nodig zijn dan voeren wij nog dit jaar kleinschalig onderhoud uit.


Voor het deel van de A37 ten westen van kilometer 31,25 zijn geluidwerende voorzieningen financieel niet doelmatig. Voor dit deel van de A37 heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland in december 2017 een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds ingediend.

Het ontwerpbesluit voor het wijziging van de geluidproductieplafonds op 151 referentiepunten, gelegen langs A37 tussen knooppunt Holsloot en de Duitse grens is inmiddels opgesteld. Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 13 maart 2018 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen "Coevorder Huis aan Huis" (gemeente Coevorden) en "Zuidoosthoeker" (gemeente Emmen) gepubliceerd. Zie onderstaande advertentie met bezwaarmogelijkheden, het z.g. "Indienen van Zienswijzen".

Als u meer wilt weten over de onderbouwing van de geluidsproductie, kunt u onderstaand onderzoek aanklikken.

 

RWS036-06-05rm_Akoestisch onderzoek A37 NN08_DeelrapportAlgemeen_20171218
Word – 434,0 KB 593 downloads