in juni/juli 2022 is via de sqfety-save gespaard voor een wandelpad langs de Sandurdreef aan de kant van de golfbaan

Spaarpaalpad
Inmiddels zijn we een dik jaar verder en nog steeds in gesprek met de gemeente over het ons toegezegde spaarpaalpad aan de kant van de golfbaan. Vorige week was er weer een overleg…. Helaas is het zo goed als onmogelijk om daar het gewenste pad aan te leggen omdat de boomwortels boven de grond uitsteken en zo de aanleg van een pad verhinderen.

We hebben de gemeente gevraagd om onderzoek te doen naar een soort vlonderpad (knuppelpad), ons is immers een pad toegezegd, er is voor gespaard!

We houden u op de hoogte!

 

 

Q&A Safety-safe Emmen "SpaarpaaL"

 

Inleiding

Aan de Toermalijndreef is de maximumsnelheid 30 km/uur. Er wordt geregeld te hard gereden. Bewoners en de gemeente willen hier graag wat aan doen. Daarom hangt de Safety-safe (snelheidsmeterspaarpot) vanaf medio juni vier weken lang in de straat. In deze periode onderzoeken we wat de effecten van de Safety-safe zijn op de gereden snelheden en de verkeersveiligheid.

 

Werking

Wat is de Safety-safe?

De Safety-safe is een snelheidsmeter die niet bestraft, maar beloont. Iedereen die met de juiste snelheid (30 km/uur of minder) langs de snelheidsmeter rijdt, zorgt ervoor dat er een bedrag in de digitale spaarpot wordt bijgeschreven. Dat bedrag is direct te zien op het digitale scherm. Na vier weken mogen de bewoners het totaalbedrag uitgeven aan een zelfgekozen doel voor de buurt.

Zorgen hardrijders ervoor dat er geld uit de pot gaat?

Nee, we kiezen ervoor om alleen het goede gedrag te belonen. Uit onderzoek weten we namelijk dat goed gedrag belonen vaak veel effectiever is dan verkeer gedrag bestraffen. Als iemand te hard langsrijdt, gebeurt er daarom niks met het bedrag. Zo zorgen we voor een positieve benadering van het snelheidsprobleem en voorkomen we misbruik (mensen die expres te hard rijden omdat ze voor de grap geld uit de pot willen halen).

 

Waar sparen de bewoners voor?

Tijdens de jaarvergadering zijn drie mogelijke spaardoelen bepaald. Daarna konden alle bewoners online stemmen op hun favoriete spaardoel. De bewoners hebben ervoor gekozen om te sparen voor het aanleggen van een pad langs de golfbaan en de Sandurdreef.

 

Hoeveel gaan de bewoners sparen?

Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheid houdt, spaart € 0,20 voor de pot: per automobilist worden er meerdere metingen gedaan. Iedere meting levert ongeveer € 0,02 op. Er worden ongeveer 10 metingen per auto gedaan (afhankelijk van de manier waarop de auto exact aan komt rijden). Dat betekent dat iedere bestuurder die zich aan de snelheid houdt, ongeveer € 0,20 spaart.

 

Gaan buurtbewoners rondjes rijden om geld te sparen?

Dat kan in theorie, maar de praktijk leert dat dat niet gebeurt. De eerste dag zien we soms wel iets meer auto’s voorbijrijden omdat mensen nieuwsgierig zijn. Maar die piek houdt niet lang aan. Mensen gaan niet de hele dag rondjes rijden om een paar euro extra in de pot te krijgen.

Voortraject

Hoe is besloten waarvoor gespaard wordt?

Bewoners uit de wijkvereniging hebben verschillende doelen bedacht voorafgaand aan dit traject. De gemeente heeft getoetst of de doelen binnen het budget en de doelstelling passen. Via een online stemtool kon vervolgens iedereen stemmen op hun favoriete doel.

Effect

Werkt de Safety-safe?

Ja, de Safety-safe zorgt gemiddeld voor 25% minder hardrijders in een straat. De werking van de Safety-safe is gebaseerd op het gedragswetenschappelijke principe dat belonen vaak veel effectiever is dan bestraffen. Door het goede gedrag te belonen, zorgen we ervoor dat weggebruikers zich aan de snelheid gaan houden. Verspreid over de straat plaatsen we ook borden, en we vragen bewoners om posters voor het raam te hangen. Zo vragen in de hele straat aandacht voor de 30-km-limiet en maken we het effect zo groot mogelijk.

 

Werkt de Safety-safe ook op lange termijn?

Na vier weken wordt de Safety-safe weggehaald. Het is uiteraard de bedoeling dat weggebruikers zich ook daarna aan de snelheid blijven houden. Het effect van belonen werkt langer door, omdat weggebruikers een positief gevoel koppelen aan het gewenste gedrag. Ook hangen we na afloop een bord op de plek van de Safety-safe. Zo zorgen we voor een blijvende herinnering en langdurig effect. Dit zien we ook terug in de effectmetingen bij andere gemeenten: het effect blijft een tijd aanhouden, ook nadat de Safety-safe weer is weggehaald. Echter is er na verloop van tijd meer nodig om het goede gedrag vast te houden. Hiervoor doet Team Safety-safe aanbevelingen in het eindrapport. Dit zijn zogenaamd quick-wins die relatief weinig tijd en geld kosten om te implementeren in de straat.

 

Hoe weten jullie wat het effect is in Emmen?

We meten het effect via snelheidsmetingen in de straat. Voorafgaand aan de inzet is een 0-meting gedaan. Tijdens de inzet doen we een 1-meting. Een aantal weken na de inzet (als het scherm weg is) doen we een 2-meting. Zo kunnen we berekenen wat het effect van de Safety-safe is. Alle resultaten worden verwerkt in een eindrapport. Daarin adviseren we ook over eventueel aanvullende maatregelen om de snelheid op locatie terug te dringen.

 

Een flitspaal levert geld op, de Safety-safe kost juist geld. Waarom delen jullie niet gewoon boetes uit?

De Safety-safe is juist gebaseerd op het principe van goed gedrag belonen. Zo benaderen we het snelheidsprobleem op een positieve manier. Uit onderzoek blijkt dat een boete op korte termijn effect heeft, terwijl belonen op langere termijn werkt. Daarom kiezen we hier voor het belonen van het gewenste gedrag. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat het snelheidsprobleem wordt aangepakt, en niet dat er geld wordt verdiend aan boetes.

 

Moet dan straks in elke straat zo’n bord staan?

Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om op locaties waar het nog niet goed gaat, tijdelijk een positieve stimulans te geven en aandacht te vragen voor de snelheidslimiet.

 

Achtergrond

Waarom is de Toermalijndreef uitgekozen voor dit bewonerstraject?

De Toermalijndreef is geen doorgaande weg, maar een weg met veel bestemmingsverkeer. Daarnaast is de maximumsnelheid 30 km/uur. Dit zijn criteria om de Safety-safe te kunnen inzetten. Ook zijn er klachten binnengekomen over hardrijders.

 

Is dit de eerste keer dat de Safety-safe wordt ingezet in de gemeente Emmen?

Dit is de eerste keer dat de Safety-safe in de gemeente Emmen wordt ingezet. Echter, de Safety-safe is eerder al in veel Nederlandse en Belgische gemeenten ingezet. De snelheidsmeter is oorspronkelijk ontwikkeld voor provincie Noord-Brabant. Aangezien hij daar heel succesvol is, hebben afgelopen jaar ook andere Nederlandse gemeenten de Safety-safe ingezet. Op dit moment zijn er drie Safety-safes actief.

 

Wie betaalt de inzet?

De gemeente Emmen financiert de inzet van de Safety-safe en de beloning voor de bewoners.

 


A37. Toekomstige zonneroute?

Volg deze link: https://www.provincie.drenthe.nl/diversen/drentse-zonneroute/

Als u daar klikt op "Visualisatie" komt er veel informatie in beeld. Ook staat daar een vervolglink voor een mogelijk voorbeeld voor de auteur hoogte van Woonparc Sandur.

 

Verkeersgeluid van A 37 en Verlengde Herendijk

 

Er komen bij het bestuur regelmatig opmerkingen binnen over verkeersgeluid. Voor de een is het hoorbaar, maar stoort zich er niet aan. Voor de ander is het een zeer grote bron van hinder.

Reden voor het bestuur om nog weer eens haar licht op te steken.

 

De meeste klachten komen over de A37, de snelweg vanaf de Duitse grens. Minder klachten, maar wel opmerkingen zijn er over de Ericasestraat en de Verlengde Herendijk. Mogelijk speelt ook de snoei van bomen en struiken en het jaargetijde hierbij een rol.

 

De Verlengde Herendijk gaat “opgewaardeerd” worden. Wij hebben hier al over bericht.

Volg hiervoor ook toekomstige gemeentelijke mededelingen in de kranten.

 

De A37 maakt te veel lawaai, zoals we uit stukken van de gemeente en RijksWaterStaat kunnen opmaken. Het geluid wordt niet gemeten aan de woningen, zoals de bewoner het zelf zou ervaren. Er wordt een theoretische berekening gemaakt met z.g. referentiepunten vlak langs de weg. Daar wordt een “geluidproductieplafond” aan toegekend (gpp= toelaatbaar geacht lawaai).

 

Om het geluid over een deel van de weg bij de bron te verminderen, wordt over een gedeelte van het tracé een dubbele laag “zeer open asfaltbeton” (zoab) aangelegd.

 

 

Reactie van de Gemeente, 5 februari 2018:

Rijkswaterstaat (RWS) berekent periodiek de geluidsbelasting langs de A37 en toetst deze aan het geldende geluidsreductieplafond (GPP). Uit de toetsing 2015 is gebleken dat op grote delen van de A37 dubbellaags zeer open asfalt beton (zoab) moet worden aangebracht. Dat wordt in 2019 gerealiseerd (ook het gedeelte tussen Parc Sandur en Erica). Tussen Parc Sandur en Nieuw-Amsterdam echter komt geen zoab laag.

In 2016 bleek dat door toegenomen verkeer er opnieuw 17 knelpunten zijn bijgekomen. Het gaat om verspreid liggende woningen o.a. tussen Pare Sandur en de A37 in. Hiervan is geconcludeerd dat dubbellaags zoab niet doelmatig is (te hoge kosten, te weinig effect) en dat ervoor is gekozen om de objecten zelf aan te pakken (isolatie e.d.). Een geluidscherm is hier niet doelmatig vanwege de afstand van de wijk ten opzichte van een dergelijk scherm en het vrije zicht dat nu wordt geboden vanaf de snelweg. Volgens onze verkeerskundige is er geen sprake is van een (toezegging) van een geluidscherm ter hoogte van Pare Sandur.

RWS heeft daarom bij de minister een verhoging van het GPP aangevraagd (daar is voldoende juridische ruimte voor).

 

Aanvulling en toelichting van Rijkswaterstaat:
Sinds 1 juli 2012 is Hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (Wm) van kracht. Dit hoofdstuk van de wet beschrijft de werking van de geluidproductieplafonds (GPP’s) op referentiepunten langs rijkswegen.
 
De systematiek van de GPP’s.
Hoe hoog het geluidniveau langs een rijksweg mag zijn, hangt af van de locatie. Aan weerszijden van de rijkswegen zijn ongeveer 60.000 referentiepunten ingesteld. Dat zijn geen fysieke punten waar geluid wordt gemeten, maar denkbeeldige punten in een  rekenmodel. De referentiepunten liggen steeds op 50 meter afstand van de weg, op 4 meter hoogte en 100 meter uit elkaar. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.

Voor ieder referentiepunt geldt een apart GPP, passend bij de verkeerssituatie ter plekke.
RWS moet als wegbeheerder zorgen voor de naleving van de GPP’s. Met ingang van het jaar 2014 wordt jaarlijks gemonitord hoe de geluidssituatie zich ontwikkelt, bijvoorbeeld door de toename van het verkeer. Over de naleving van de plafonds verschijnt elk jaar een rapportage over het voorgaande kalenderjaar.
 
De situatie ter hoogte van Woonpark Sandur.
Uit het Nalevingsverslag geluidproductieplafonds rijkswegen 2015, dat in 2016 is opgesteld, bleek dat op delen van de A37 overschrijdingen van het GPP optreden. Indien een GPP wordt overschreden dan is Rijkswaterstaat verplicht om nader onderzoek te doen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het financieel doelmatig is om op onder andere het gedeelte van km. 31,25 tot km. 38,21 een wegdek van 2laagsZOAB op de  A37 aan te brengen. De overgang van ZOAB naar 2laagsZOAB ligt daarmee ter hoogte van de Veenschapswijk. In onderstaande figuur staat voor de referentiepunten ter hoogte van het Woonpark Sandur de situatie weergegeven. In de figuur is de situatie in 2016 vermeld.

De Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat deelt in mei 2019 mee:

Medio 2020 wordt er Groot Onderhoud uitgevoerd op delen van de A37. Er wordt dubbellaags ZOAB (stil asfalt) aangebracht op delen van de A37 van de Duitse grens naar knooppunt Holsloot tussen hectometerpaal 42.185-23.080 en op de A37 knooppunt Holsloot naar de Duitse grens tussen hectometerpaal 23.500-42.195 om de geluidsoverlast te beperken. Wij gaan dubbellaags ZOAB (stil asfalt) realiseren in verband met een overschrijding van de Geluidsproductieplafonds op dit traject. Wij pakken eerst het asfalt aan om de geluidsreductie te bewerkstelligen, met dubbellaags ZOAB komt het geluid weer onder de plafonds. Mocht dat onvoldoende zijn dan kijken we naar geluidsschermen of geluidswallen maar dat is hier niet het geval. Onze beoordeling is dat het asfalt in voldoende conditie om volgend jaar vervangen te worden. Mocht het op bepaalde plekken nodig zijn dan voeren wij nog dit jaar kleinschalig onderhoud uit.


Voor het deel van de A37 ten westen van kilometer 31,25 zijn geluidwerende voorzieningen financieel niet doelmatig. Voor dit deel van de A37 heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland in december 2017 een verzoek tot wijziging van de geluidproductieplafonds ingediend.

Het ontwerpbesluit voor het wijziging van de geluidproductieplafonds op 151 referentiepunten, gelegen langs A37 tussen knooppunt Holsloot en de Duitse grens is inmiddels opgesteld. Een kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 13 maart 2018 in de Staatscourant en de lokale huis-aan-huisbladen "Coevorder Huis aan Huis" (gemeente Coevorden) en "Zuidoosthoeker" (gemeente Emmen) gepubliceerd. Zie onderstaande advertentie met bezwaarmogelijkheden, het z.g. "Indienen van Zienswijzen".

Als u meer wilt weten over de onderbouwing van de geluidsproductie, kunt u onderstaand onderzoek aanklikken.

 

RWS036-06-05rm_Akoestisch onderzoek A37 NN08_DeelrapportAlgemeen_20171218
Word – 434,0 KB 990 downloads