logowps-1.png

groen - grijs - blauw

 

Beheer en Onderhoud Grote en kleine Rietplas

 

De Rietplassen zijn volledig in beheer en onderhoud bij de gemeente Emmen. Het waterschap Vechtstromen assisteert de gemeente alleen bij het peilbeheer op deze plassen. De plassen zijn gesitueerd op één van de hoogste zandkoppen in Drenthe. Hierdoor is het heel lastig om water in de Rietplassen te krijgen zonder hiervoor technische middelen in te zetten.

Daarbij komt dat de Rietplassen zijn aangewezen als zwemwater met de daarbij horende kwaliteit. Om de Rietplassen op peil te krijgen zal er dus water uit de omgeving in de plassen gepompt moeten worden. Dit is een inbreuk op de kwaliteit van het zwemwater. Het water uit de omgeving heeft een slechte kwaliteit dan het water in de Rietplas en heeft daarom gevolgen voor de zwemfunctie van de plassen. Daarom ziet de beheerder samen met het bevoegd gezag op zwemwater (provincie) dit als zeer onwenselijk.

Het waterpeil in de Rietplassen is niet verlaagd, maar als gevolg van verdamping en wegzakken in de bodem is het waterpeil erg laag. Dit is het gevolg van een lange relatief droge periode. De Rietplassen zijn na de zomer van 2016 niet door regenval volledig aangevuld en door de huidige droogte is het waterpeil verder gezakt.

De actuele kwaliteit als zwemwater  vindt u terug op http://www.zwemwater.nl/

 

Handhaving op motorvaartuigen met verbrandingsmotor, ligt bij de gemeente omdat het waterschap hier geen zeggenschap over heeft.

 

 

wpsoevergrenzen.png

Onderhoud oevers

De kavelgrens loopt tot in het water. In dit voorbeeld is het eigendom tot ca 4 meter. D.w.z. dat het onderhoud e.d. tot die grens ook voor de eigenaar/bewoner is. De gemeente pleegt hier geen onderhoud aan..

 

Rotonde Verlengde Herendijk/Sandurdreef, Buzzing mix:

 

De entree van de wijk gaat steeds mooier worden. Op dit moment kunnen we genieten van de schapen die de waterkant verzorgen.
Ook met de rotonde zal het de goede kant op gaan. De gemeente is bezig om die op te knappen. Het is de bedoeling dat daar een Buzzing mix wordt aangebracht. Om dit goed aan te brengen wordt de toplaag van extensief gras verwijderd tot 20 cm diep. Vervolgens worden er bollen geplant en wordt e.a. afgewerkt met een schraal zandmengsel. Daarna wordt er een kruidenmix aan gebracht.
Het resultaat van deze aan pak zal zich uiten door een bloemrijke rotonde vanaf maart t/m augustus / september.

BuzzingMixBreda.jpg

 

Binnen en buiten de bebouwde kom zijn andere bestekken en andere aannemers. Daardoor krijg je bij de ingang van de wijk soms een merkwaardige overgang (zie foto's hieronder).

Onderhoudbi_bui_BebKom3.jpg
Onderhoudbi_bui_BebKom1.jpg

.

Onderhoudbi_bui_BebKom2.jpg

Ook hier krijg je overgangen doordat een deel als berm gerekend wordt en vaker wordt onderhouden dan de overige grasvelden. Momenteel lopen hier schapen.

Maaibeleid gemeente:

Maaien, wanneer doet de gemeente het? Hoe vaak en waar?

Het maaien van bermen, gazons en grasvelden is een jaarlijks terugkerende activiteit. De afgelopen gaf meer overlast. Daarom besloot de gemeenteraad meer geld vrij te maken voor maaien en snoeien. Met name binnen de bebouwde kom wordt vaker gemaaid dan de afgelopen jaren.

Gazons en grasvelden binnen de bebouwde kom

De gemeente maait gazons en grasvelden binnen de bebouwde kom meestal één keer per week. Het gras mag niet hoger worden dan acht centimeter. Op plekken waar het gras niet zo hard groeit, maaien we eens per twee weken.

Grasvelden aan de rand van dorpen en wijken

Binnen de bebouwde kom zijn grote ruige grasvelden die aan de rand van een dorp of wijk liggen. Mensen maken hier bijvoorbeeld een ommetje of wandelen met de hond. In 2017 maaien we dit soort grasvelden twee maal per jaar, in juni én in september.

Ruige grasvelden en bermen buiten de bebouwde kom

In het landschappelijk gebied buiten de bebouwde kom maait de gemeente de grasvelden één keer per jaar. We doen dit in de maand augustus. Het maaisel wordt afgevoerd om de bodem schraler te maken. Een gevolg hiervan is dat er dan meer bloemen groeien. De eerste meter van de bermen buiten de bebouwde kom maaien we in de maand juni. In september maaien we de bermen nogmaals helemaal. Dit is vooral voor de veiligheid van fietsers. Want door het maaien kan bij een stortbui het water van het fietspad aflopen.

 

HUB13nov2017.jpg

Voor meer info over de komende HUB in Groningen en Drenthe, zie: www.kiesvoorgroningen.nl/alles-over-ov-hubs

 

 

EikProcRups.jpg
Eikenprocessierups
Sinds een aantal jaren bestrijdt de gemeente Emmen de eikenprocessierups preventief
Wat is de eikenprocessierups? Op eikenbomen vind je in het begin van de zomer behaarde rupsen. Dit zijn larven van een nachtvlinder. Rond eind april komen de rupsen uit de eitjes als oranje onbehaarde rupsjes. Na een aantal vervellingen krijgen ze in de periode mei tot juni ene bruine kleur en brandhaartjes op hun rug. Deze brandhaartjes zijn een soort weerhaakjes die in de huid, ogen en luchtwegen dringen. Dit geeft irritatie en kan zeer ernstige ontstekingen veroorzaken.
Nestkastjes voor mezen Uit onderzoek bleek dat met name de koolmees steeds vaker wordt gesignaleerd met de eikenprocessierups. Omdat de gemeente Emmen de rupsen bij voorkeur op een natuurlijke wijze bestrijdt, hebben we vorig jaar 170 zelfgemaakte nestkasten voor mezen opgehangen. Deze zijn met name geplaatst in het buitengebied, op locaties waar de afgelopen jaren veel nesten van deze rups zijn
Bespuiten Om de eikenprocessierupsen te bestrijden, voert de gemeente jaarlijks op diverse locaties een preventieve bespuiting uit. Met het preventief spuiten worden biologische aaltjes in de boom gespoten. Deze aaltjes vreten de rups in ontwikkeling aan, waardoor deze sterft en niet kan groeien tot een waardige eikenprocessierups. De bespuiting wordt eind april t/m begin mei tussen 20 uur in de avond tot 6 uur in de ochtend uitgevoerd.
Ruimen van nesten Naast preventief spuiten controleert de gemeente alle eikenbomen in de periode mei t/m augustus op nesten van de eikenprocessierups. Wanneer we een nest vinden, krijgt de boom een herkenbaar lint. De aannemer die de nesten verwijderd, weet dan precies dat hier eikenprocessierupsen zitten. De nesten worden door de aannemer weggezogen.
Voor 2017 wordt in onze wijk preventief gespoten op de bomen aan de Grote Rietplas, Aquamarijndreef en Opaaldreef, alsmede aan de Verlengde Herendijk