Om de Rietplas

 

Dagblad van het Noorden: 27 11 2018:

Verloop van het voortraject naar de Visie:

De eerste stappen voor een visie om daarmee grip te krijgen op de toekomstige ontwikkeling in, op en om de Grote en Kleine Rietplas

 Fokke Wester:

In een tweetal jaarvergaderingen in het verleden heeft de wijkvereniging enquêtes gehouden. Gebaseerd op opmerkingen destijds gemaakt in deze enquêtes zijn een aantal zaken gerealiseerd.

 

Een belangrijk punt waar we sindsdien mee bezig zijn geweest is de toekomstige betekenis van de Rietplas, voor onze wijk en voor Emmen en omgeving.

 

Na een aantal overleggen met de gemeente en de wijkvereniging De Rietlanden zijn gegevens verzameld om te komen tot een gezamenlijke opstelling, die met betreffende wethouders is overlegd.

De uitslag hiervan is, dat de gemeente zijn medewerking wil verlenen.

Dit houdt voor ons in, dat er een ingang richting expertise en mogelijke subsidies zijn.

 

Om het vervolg in te zetten werd gevraagd dat bewoners zich beschikbaar stellen om deel uit te maken van een werkgroep, die een structuurvisie zal realiseren.

De werkgroep zal naast een vaste medewerker van de gemeente bestaan uit bewoners van de wijken De Rietlanden en WoonParc Sandur.

 

Op de jaarvergadering van de wijkvereniging WoonParc Sandur van woensdag 8 maart 2017 is hiertoe oproep gedaan. Er hebben zich drie personen aangemeld, waarvan twee doorgegaan zijn.

 

 

Artikel in DvhN d.d. 24-10-2017:

 

Waar-moet-het-heen-met-de-Grote-en-Kleine-Rietplas-in-Emmen

 

  

Woensdag 1 november 2017 organiseerde de Werkgroep Toekomstvisie Rietplas met succes een inloopavond voor de verenigingen en bedrijven die belang hebben bij de toekomst van het recreatiegebied “de Grote en Kleine Rietplas”. Doel van deze avond was om zoveel mogelijk ideeën te vergaren en standpunten van verenigingen en bedrijven te inventariseren rondom de (her)inrichting van de Grote en Kleine Rietplas.

Er lag geen duidelijke toekomstvisie voor dit gebied. Dit leidt tot irritaties bij recreanten die elkaar in de weg lopen of omdat het gebied niet in de faciliteiten voorziet die nodig zijn voor recreanten die er gebruik van willen maken. Denk aan wandelaars die opzij moeten voor mountainbikers of paardrijders. Of strandrecreanten die last hebben van honden en verlegen zitten om sanitaire voorzieningen. Is het misschien wenselijk om bijvoorbeeld meer horeca rondom de Rietplassen te situeren? Het gebied is prachtig en kan op zoveel verschillende manieren worden ingevuld. Zoveel mensen zoveel wensen dus……

Om uiteindelijk tot een nieuw beleidsplan te komen dat recht doet aan alle gebruikers van dit prachtige recreatiegebied, is de werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bestaat uit de voorzitters van de wijkverenigingen Parc Sandur en Rietlanden, een aantal bewoners van deze wijken en de gebiedscoördinatoren van de gemeente Emmen.

foto's Lia Wilpshaar

De eerste inloopavond was een succes. Een flink aantal vertegenwoordigers van verenigingen en ondernemers was aanwezig om te luisteren en kijken naar de presentatie van de visie. Er werd volop gediscussieerd en met elkaar en van mening gewisseld over de verschillende mogelijkheden om het recreatiegebied ten volle te benutten. Ter gelegenheid waren een aantal stellingen opgehangen waarop men met gele post its reacties kon geven. Daar is veelvuldig gebruik van gemaakt.

Opvallend was de positieve en coöperatieve houding van de aanwezigen, ondanks de af en toe misschien strijdige belangen. En dat was nu ook precies de bedoeling. Samen met elkaar in gesprek komen over de toekomst van onze woonomgeving. De werkgroep zal de, voorafgaand aan de avond, verzamelde enquêteformulieren en de post-its inventariseren.

Daarna is op woensdag 29 november 2017 een inloopavond in de Valkenhof (Rietlanden) geweest voor de bewoners van de om de Rietplas liggende woonwijken Parc Sandur en Rietlanden. Ruim honderd bewoners zijn daar geweest om hun eigen zienswijze in te brengen. Daarnaast heeft nog een aantal een inbreng per e-mail gedaan.

 

Statusupdates 2018

Eind 2017 zijn de twee bijeenkomsten geweest voor belanghebbenden en betrokkenen.

We hebben ondertussen al deze informatie gestructureerd en ingedeeld in categorieën. Op deze wijze is alle informatie overzichtelijker te benaderen. Nu gaan we starten met het vertalen van deze informatie naar een document. Dit zien we best nog wel als een uitdaging, echter hierbij krijgen we hulp van specialisten. Dus we hebben er vertrouwen in dat dit wel goed komt.

Ondertussen zullen we ook voor diverse categorieën diepteonderzoek moeten gaan doen, om de diverse door u gemaakte opmerkingen de goede inhoud te kunnen geven. Daarvoor zullen we sommigen van u in de komende maanden nog benaderen.

Ons streven is om in de loop van 2018 een concept visiedocument klaar te hebben, om deze dan te kunnen aanbieden aan het bestuur van Emmen.

Zo, nu bent u weer even bijgepraat over de voortgang van dit burgerinitiatief waaraan velen al een bijdrage hebben geleverd.

Vriendelijke groet van het Projectteam.

 

Op 21 juni 2018 hebben vertegenwoordigers van de Wijkvereniging Rietlanden van de Wijkvereniging WoonparcSandur een gesprek gehad met Wethouder Van der Weide en enige ambtenaren over de conceptversie mei 2018 van de Visie voor de Grote en de Kleine Rietplas.

Daarna is de conceptvisie gepubliceerd en zijn er reacties gevraagd en gekomen van waaruit de definitieve versie is opgesteld