Plannen en ideeën

bestemmingsplan / omgevingsplan voor ons woonpark en omgeving.

 

Ca 25-20 jaar geleden is het plan gevormd en vastgesteld. Na 10 jaar moet een plan herzien en weer vastgesteld worden.

In het jaar 2019 is er weer een termijn voorbij. Zolang er geen nieuw plan of voorbereidingsbesluit ligt, blijft het lopende plan in werking.

De Wet ruimtelijke Ordening vervalt en wordt vervangen door de Omgevingswet. Het plan zal daardoor geheel anders van opzet worden in de vorm van een Omgevingsplan. 

Het lijkt er op, dat onze wijk een pilotproject gaat vormen als eerste in de gemeente Emmen.

 

Hieronder kunt u de tekst van het "oude" nog lopende bestemmingsplan downloaden.

 

BESTEMMINGSPLAN Emmen, Parc Sandur Toelichting en voorschriften
PDF – 864,5 KB 1411 downloads

De wijkbewoners hebben input geleverd voor een nieuw plan:

Inmiddels is de Wijkvisie voor ons WoonParc klaar en klik hier om te lezen.


Onderstaand een idee om tot uitbreiding van het voetpadennet te komen is inmiddels grotendeels gerealiseerd

(Als u op de tekening klikt, wordt hij groter.)

Er ontbreken hier en daar aansluitingen op de bestaande paden, er zijn onhandige oversteken, waar mensen over de straat of door de modder moeten lopen.

De toplaag van de huidige voetpaden voldoet niet, dus daar willen we graag een andere oplossing voor. Waarschijnlijk wordt dit z.g. Padvast, zoals langs de Rietplas.

Graag een pad laan de oostkant van de Sandurdreef langs de Golfbaan naar het fiets-/voetpad langs de Verlengde Herendijk.

 

Meer straatnaambordjes. Je weet niet waar bent, als op de fiets het plan binnen komt. Je weet niet waar je bent als je in het plan op een kruispunt staat.

Meer route-aanduidingen en verwijzingen, als je een afslag gemist hebt of in andere richting rijdt.

Fruitbomen, Vruchtdragende struiken, Plukfruit.... (niet langs wegen en paden ivm vervuiling door vallende producten)

Beter begaanbaar en fietsbaar bospad naar Veldstukken/Mezenveld.

Veiliger fietsroutes naar en van Emmen via de Ericasestraat en door het bos.

 Beter Openbaar Vervoer door aantrekkelijkere mogelijkheden van de HUB-taxi, als de bus langs de Ericasestraat.

Oppeppen van de entree van de wijk. Er is al begonnen bij de rotonde in de Verlengde Herendijk.

 

Burgerparticipatie of Burgerinitiatief

Zelf met een oplossing komen voor aanpassing of verbetering is natuurlijk een mooi idee. Juist als u zelf de handen uit mouwen wilt steken.

Voor uitbreiding of verandering in het groen of verharding kan "burgerparticipatie" gestart worden.  Vermeldt dit woord duidelijk in uw plannen. Burgerinitiatief mag u het ook nog noemen.

In principe moeten alle omwonenden of aanwonenden het met elkaar eens zijn en een verklaring opstellen en ondertekenen.

Daarna moet een plan opgesteld van hetgeen men wil, alsmede de wijze waarop e.e.a. uitgevoerd en gefinancierd gaat worden. Overleg voor indiening met de Wijkvereniging.

U kunt meer informatie vinden en uw idee bij de gemeente inleveren op een digitaal formulier via gemeente.emmen.nl/ideevoormijnbuurt

 

In sommige gevallen wil de gemeente materiaal beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld stenen, zand, grond, e.d. 

De bewoners dienen het plan zelf uit te voeren of laten uitvoeren. Daarna zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer. 

Bij speeltoestellen zijn er periodieke controles door de gemeente. Bij afkeuring moeten de bewoners voor herstel of onderhoud zorg dragen. Bij in gebreke blijven worden de toestellen verwijderd.