Plannen en ideeën

bestemmingsplan voor ons woonpark en omgeving.

 

Ca 25-20 jaar geleden is het plan gevormd en vastgesteld. Na 10 jaar moet een plan herzien en weer vastgesteld worden.

Komend jaar 2018 is er weer een hernieuwde vaststelling van het bestemmingsplan en de mogelijkheid van herziening.

 

Er is al een korte uitleg gegeven op de jaarvergadering.

U kunt, mag (moet?) verder meedenken over uw toekomst hier in de wijk:

 

wat zijn uw wensen en ideeën, wat wilt u wel en wat juist niet, enz...

 

Meldt u aan via het secretariaat voor de praat- en klankbordgroep.

 

 

 

Bovenstaand een idee om tot uitbreiding van het voetpadennet te komen.

(Als u op de tekening klikt, wordt hij groter.)

Er ontbreken hier en daar aansluitingen op de bestaande paden, er zijn onhandige oversteken, waar mensen over de straat of door de modder moeten lopen.

Langs de Aquamarijdreef moet alle verkeer het plan in en uit over de rijbaan. Het concept van shared-space dat in het plan geldt voldoet niet op deze lineaire baan zonder bebouwing en uitritten. Daarom is de wens hier tot een gescheiden voetpad te komen. Juist in het donker en bij slecht weer zal dit nieuwe pad goed begaanbaar moeten zijn.

De toplaag van de huidige voetpaden voldoet niet, dus daar willen we graag een andere oplossing voor. Waarschijnlijk wordt dit z.g. Padvast, zoals langs de Rietplas

 

Meer straatnaambordjes. Je weet niet waar bent, als op de fiets het plan binnen komt. Je weet niet waar je bent als je in het plan op een kruispunt staat.

Meer route-aanduidingen en verwijzingen, als je een afslag gemist hebt of in andere richting rijdt.

Fruitbomen, Vruchtdragende struiken, Plukfruit.... (niet langs wegen en paden ivm vervuiling door vallende producten)

Beter begaanbaar en fietsbaar bospad naar Veldstukken/Mezenveld.

Veiliger fietsroutes naar en van Emmen via de Ericasestraat.

 Bij de bushaltes een opstelplaats / verhoogd plateau, zodat wachtende passagiers niet in het natte gras of op de rijbaan moeten staan.

Beter Openbaar Vervoer door aantrekkelijkere bustijden van zowel de belbus, als de bus langs de Ericasestraat.

De belbus niet afdraaien naar links bij de rotonde in de Aquamarijndreef, maar ook de bewoners achter in het woonparc ophalen via de noordroute.

Oppeppen van de entree van de wijk, beginnende bij de rotonde in de Verlengde Herendijk.

Veiliger aansluiting maken van de Verlengde Herendijk op de Nieuw-Amsterdamsestraat.

 

Burgerparticipatie of Burgerinitiatief

Zelf met een oplossing komen voor aanpassing of verbetering is natuurlijk een mooi idee. Juist als u zelf de handen uit mouwen wilt steken

Voor uitbreiding of verandering in het groen of verharding kan "burgerparticipatie" gestart worden.  Vermeldt dit woord duidelijk in uw plannen. Burgerinitiatief mag u het ook nog noemen.

In principe moeten alle omwonenden of aanwonenden het met elkaar eens zijn en een verklaring opstellen en ondertekenen.

Daarna moet een plan opgesteld van hetgeen men wil, alsmede de wijze waarop e.e.a. uitgevoerd en gefinancierd gaat worden. Overleg voor indiening met de Wijkvereniging.

In sommige gevallen wil de gemeente materiaal beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld stenen, zand, grond, e.d. 

De bewoners dienen het plan zelf uit te voeren of laten uitvoeren. Daarna zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer. 

Bij speeltoestellen zijn er periodieke controles door de gemeente. Bij afkeuring moeten de bewoners voor herstel of onderhoud zorg dragen. Bij in gebreke blijven worden de toestellen verwijderd.