Plannen en ideeën

bestemmingsplan / omgevingsplan voor ons woonpark en omgeving.

 

Ca 25-20 jaar geleden is het plan gevormd en vastgesteld. Na 10 jaar moet een plan herzien en weer vastgesteld worden.

In het jaar 2019 is er weer een termijn voorbij. Zolang er geen nieuw plan of voorbereidingsbesluit ligt, blijft het lopende plan in werking.

De Wet ruimtelijke Ordening vervalt en wordt vervangen door de Omgevingswet. Het plan zal daardoor geheel anders van opzet worden in de vorm van een Omgevingsplan. 

Het lijkt er op, dat onze wijk een pilotproject gaat vormen als eerste in de gemeente Emmen.

 

Hieronder kunt u de tekst van het "oude" nog lopende bestemmingsplan downloaden.

 

BESTEMMINGSPLAN Emmen, Parc Sandur Toelichting en voorschriften
PDF – 864,5 KB 1030 downloads

De wijkbewoners hebben input geleverd voor een nieuw plan:

Inmiddels is de Wijkvisie voor ons WoonParc klaar en klik hier om te lezen.

ENERGIEPROJECT: Parc Sandur energie neutraal.

 

Op verzoek van het bestuur van de wijkvereniging zijn we begonnen met het oriënteren van de mogelijkheden voor het energie neutraal (CO2 vrij) maken van onze wijk.

Op de jaarvergadering 2018 hebben we ons al enigszins voorgesteld. Ondertussen hebben we een aantal bijeenkomsten gehad met "Buurkracht" van Energiewerkplaats Drenthe. Ook hebben we een vergadering belegd met het servicepunt Lokaal Opgewekt Emmen. We zitten op dit moment nog in de onderzoeksfase.

Samen met "Buurkracht zijn we momenteel bezig onze visie vast te leggen. We hopen hier eind augustus mee klaar te zijn en het plan dan te kunnen voorleggen aan het bestuur van de wijkvereniging en daarna aan alle bewoners. Het liefst zouden we natuurlijk zo snel mogelijk in de praktijk bezig willen, maar zorgvuldigheid is in dit geval uiterst belangrijk. Ik hoop u hiermee enigszins op de hoogte te hebben gesteld.

We vormen op dit moment een commissie. Wie serieuze belangstelling heeft voor dit onderwerp kan zich aanmelden via de wijkvereniging.

Sasa Novak, Koos Lammers, e.a.

Onderstaand een idee om tot uitbreiding van het voetpadennet te komen is inmiddels grotendeels gerealiseerd

(Als u op de tekening klikt, wordt hij groter.)

Er ontbreken hier en daar aansluitingen op de bestaande paden, er zijn onhandige oversteken, waar mensen over de straat of door de modder moeten lopen.

De toplaag van de huidige voetpaden voldoet niet, dus daar willen we graag een andere oplossing voor. Waarschijnlijk wordt dit z.g. Padvast, zoals langs de Rietplas.

 

Meer straatnaambordjes. Je weet niet waar bent, als op de fiets het plan binnen komt. Je weet niet waar je bent als je in het plan op een kruispunt staat.

Meer route-aanduidingen en verwijzingen, als je een afslag gemist hebt of in andere richting rijdt.

Fruitbomen, Vruchtdragende struiken, Plukfruit.... (niet langs wegen en paden ivm vervuiling door vallende producten)

Beter begaanbaar en fietsbaar bospad naar Veldstukken/Mezenveld.

Veiliger fietsroutes naar en van Emmen via de Ericasestraat en door het bos.

 Beter Openbaar Vervoer door aantrekkelijkere mogelijkheden van de HUB-taxi, als de bus langs de Ericasestraat.

Oppeppen van de entree van de wijk. Er is al begonnen bij de rotonde in de Verlengde Herendijk.

Veiliger aansluiting maken van de Verlengde Herendijk op de Nieuw-Amsterdamsestraat is in uitvoering genomen.

 

Burgerparticipatie of Burgerinitiatief

Zelf met een oplossing komen voor aanpassing of verbetering is natuurlijk een mooi idee. Juist als u zelf de handen uit mouwen wilt steken.

Voor uitbreiding of verandering in het groen of verharding kan "burgerparticipatie" gestart worden.  Vermeldt dit woord duidelijk in uw plannen. Burgerinitiatief mag u het ook nog noemen.

In principe moeten alle omwonenden of aanwonenden het met elkaar eens zijn en een verklaring opstellen en ondertekenen.

Daarna moet een plan opgesteld van hetgeen men wil, alsmede de wijze waarop e.e.a. uitgevoerd en gefinancierd gaat worden. Overleg voor indiening met de Wijkvereniging.

U kunt meer informatie vinden en uw idee bij de gemeente inleveren op een digitaal formulier via gemeente.emmen.nl/ideevoormijnbuurt

 

In sommige gevallen wil de gemeente materiaal beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld stenen, zand, grond, e.d. 

De bewoners dienen het plan zelf uit te voeren of laten uitvoeren. Daarna zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer. 

Bij speeltoestellen zijn er periodieke controles door de gemeente. Bij afkeuring moeten de bewoners voor herstel of onderhoud zorg dragen. Bij in gebreke blijven worden de toestellen verwijderd.