Beheer en Onderhoud Grote en kleine Rietplas

 

De Rietplassen zijn volledig in beheer en onderhoud bij de gemeente Emmen. Het waterschap Vechtstromen assisteert de gemeente alleen bij het peilbeheer op deze plassen. De plassen zijn gesitueerd op één van de hoogste zandkoppen in Drenthe. Hierdoor is het heel lastig om water in de Rietplassen te krijgen zonder hiervoor technische middelen in te zetten.

Daarbij komt dat de Rietplassen zijn aangewezen als zwemwater met de daarbij horende kwaliteit. Om de Rietplassen op peil te krijgen zal er dus water uit de omgeving in de plassen gepompt moeten worden. Dit is een inbreuk op de kwaliteit van het zwemwater. Het water uit de omgeving heeft een slechte kwaliteit dan het water in de Rietplas en heeft daarom gevolgen voor de zwemfunctie van de plassen. Daarom ziet de beheerder samen met het bevoegd gezag op zwemwater (provincie) dit als zeer onwenselijk.

Het waterpeil in de Rietplassen is 2016/2017 niet verlaagd, maar als gevolg van verdamping en wegzakken in de bodem is het waterpeil erg laag. Dit is het gevolg van een lange relatief droge periode. De Rietplassen zijn na de zomer van 2016 niet door regenval volledig aangevuld en door de droogte is het waterpeil verder gezakt.

Echter kerstmis 2017 kwam er ander bericht van het waterschap: 

het peil van de rietplas is boven de 14.60 gekomen. Hiermee is het peil weer op streefniveau. Wij gaan nu bufferen tot 14.80 om uitzakking in de zomer op te vangen.

Inmiddels hebben wij als bewoners ervaren, dat het waterpeil dramatisch laag is. Het bestuur van de wijkvereniging heeft samen de wijkvereniging van de Rietlanden herhaaldelijk overleg met de gemeente, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Provincie, Waterschap en gemeente overleggen om een oplossing te vinden. gezien de eerder genoemde beleidskeuzes zal dit lastig worden, maar we houden druk op de ketel.

 

Rapport Zwemwaterprofiel:

De actuele kwaliteit als zwemwater  vindt u terug op http://www.zwemwater.nl/

 

Handhaving op motorvaartuigen met verbrandingsmotor, ligt bij de gemeente omdat het waterschap hier geen zeggenschap over heeft.

Onderhoud oevers

De kavelgrens loopt tot in het water. In dit voorbeeld is het eigendom tot ca 4 meter. D.w.z. dat het onderhoud e.d. tot die grens ook voor de eigenaar/bewoner is. De gemeente pleegt hier geen onderhoud aan..

 

Stroomschema van het water in de Rietplas:

Voor de Rietplasvisie gaat u naar Om De Rietplas