Openbaar gebied

 

 

Meldpunt openbaar gebied

 

Het onderhoud van de openbare ruimte in het woonparc gebeurt volgens A-label. Dat is het hoogste onderhoudsniveau openbare ruimte in de gemeente Emmen.

 

Komt u op straat iets tegen wat opgeruimd of gerepareerd moet worden,

als u iets wilt melden bij of vragen aan de gemeente over de openbare ruimte (bijvoorbeeld over uw straat, openbaar groen, speelvoorzieningen, vernielingen, vervuiling zoals graffiti),  dan kunt u dit melden bij de gemeente.

U kunt hier bijvoorbeeld denken aan lantarenpalen die het niet doen of een gat in de weg.

 

U kunt uw melding op een aantal manieren doorgeven:

 

Via de websites www.BuitenBeter.nl of www.VerbeterDeBuurt.nl

 

Op deze sites vindt u ook handige apps om mobiel een melding met een foto aan de gemeente door te geven. Verder is er de BuitenBeter-app, die op dit moment het beste lijkt te werken. U vindt de apps in de App Store en Play Store

 

Liever persoonlijk de melding doorgeven? Bel dan de gemeente Emmen

via telefoonnummer 14 0591  -dit speciale nummer klopt echt-

U kunt ook een melding doen aan de balie in het gemeentehuis of één van de gemeentewinkels.

Denkt u er wel aan dat u gedetailleerd moet aangeven wat er mis is en ook precies de plek, liefst met straat en t.o.v. van een huisnummer.

U krijgt een melding terug. U kunt verder zelf volgen wat er met uw melding gedaan wordt.

U kunt geen melding voor herstel, reparaties, opruimwerk, e.d. doen bij de wijkvereniging.

Betreft het structurele zaken, die kunt u uiteraard inbrengen bij de wijkvereniging.

 

De schapen en geiten lopen bij de wijkingang. Er is een ruim gebied met een stevig hek er om en een schuilplek in het bos.


Klachten Meldpunt en Informatie

 

Wijkagenten:

Sinds juni 2021 zijn wij, Lineke Gienger (op foto links) en Melanie Kuhne-Gruben (op foto rechts), de nieuwe wijkagenten van onder andere Woonparc Sandur. Wij zijn tevens het aanspreekpunt voor de bewoners van de Rietlanden, de Delftlanden, Wilhelmsoord, Zuid-Barge, het AZC en het Waanderveld.

Samen met wijkagent Aart IJzerman, aanspreekpunt voor de bewoners van Bargeres, Noord-Barge en de Delftlanden en wijkagent Kor Evertse, aanspreekpunt voor het industriegebied Bargermeer 1 t/m 5, zijn wij de wijkagenten van Emmen-Zuid.

Wij proberen voor alle wijkbewoners gemakkelijk aanspreekbaar te zijn.

 

U kunt met ons in contact komen via het algemene nummer van de politie 0900-8844.

Bij spoed belt u met 112.

 

U kunt ons bezoeken tijdens het spreekuur in de Valkenhof in de Rietlanden elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. 

 

U kunt ons mailen via lineke.gienger@politie.nl en melanie.kuhne-gruben@politie.nl

 

De politie is niet de enige partij die verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid in het Woonparc. De gemeente, diverse hulpverleningsinstanties en natuurlijk u als bewoner, zijn samen verantwoordelijk voor een betere en veiliger woon- en leefomgeving. Wij als wijkagenten hebben een signalerende en adviserende rol in diverse overlegvormen, maar wij hebben daarbij ook een repressieve taak en treden op daar waar nodig is. U bent onze ogen en oren in de wijk en wij zouden u willen verzoeken ons op de hoogte te stellen van zaken waarvan u vindt dat deze politieaandacht nodig hebben.

 

Via de centrale kunt u 0900-8844 bellen.

Bij spoed 112.


Voor meer info over straatverlichting, zie:

https://gemeente.emmen.nl/producten/kapotte-straatverlichting-melden https://gemeente.emmen.nl/straatverlichting-kapot

 

HONDEN:  Regels in  APV Emmen.

Recreatiemogelijkheden, enz. Zie onder aan Om de Rietplas + Visie

gladheidbestrijding in het openbaar gebied

De gemeente heeft op basis van de Wegenwet de plicht om te zorgen voor begaanbare straten en wegen die onder haar beheer vallen. Op basis van deze zorgplicht kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor schade die is geleden als de indruk bestaat dat de gemeente te kort is geschoten in haar zorgplicht voor begaanbare wegen. Echter, cruciaal in de verwijtbaarheid van de gemeente is dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor wat betreft de (veilige) begaanbaarheid van de wegen. Dus geen resultaatsverplichting. Het is immers redelijkerwijs onmogelijk om te allen tijde alle wegen en straten begaanbaar te houden. De gemeente is daarom gerechtigd om teen aanzien van haar gladheidbestrijding (evenwichtige) keuzes te maken. Deze keuzes maakt het gemeentebestuur jaarlijks kenbaar in het gladheidbestrijdingsplan. In de jurisprudentie komt naar voren dat gemeenten over het algemeen niet verantwoordelijkheid zijn voor schade bij gladheid als zij hun gladheidbestrijdingsplan consistent uitvoeren.

De keuzes die de gemeente Emmen heeft gemaakt in haar gladheidsbestrijdingsplan komen er in grote lijnen op neer dat de gemeente geeft prioriteit aan doorgaande wegen, fietspaden die veel door scholieren worden gebruikt en winkelgebieden.

Voorgaande heeft tot gevolg dat de gemeente slechts een fractie van de voetpaden strooit in de winter. Daarom zijn de bewoners in de gemeente voor de begaanbaarheid van voetpaden voor het overgrote deel afhankelijk van de inzet die zij hier zelf op plegen.

Vanuit de gemeente wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd met het zoutemmertje (voor 5 euro te koop op de milieustraat met gratis hervulling) en de zoutvaatjes bij vrijwilligers (door Buurtsupport uitgezet in de wijken en dorpen).

Mocht u van mening zijn dat essentiële routes of locaties missen in het gladheidbestrijdingsplan, dan kan een schriftelijk verzoek aan college worden gericht voor uitbreiding van de strooiroutes. Een dergelijk verzoek zal dan in de evaluatie van het strooiseizoen worden behandeld. Hierbij wordt gekeken of en hoe een dergelijk verzoek kan worden ingewilligd. Dergelijke verzoeken worden afgewogen tegen de uitgangspunten van het strooibeleid.

 

Overlast van de buren

Zie artikel van Vereniging Eigen Huis over de nieuwe wet.

 

ATB- , MTB-, of Mountainbike-route

wordt beheerd en verzorgd door de Fietstoerclub Emmen: info@ftcemmen.nl

 

Buurtbemiddeling kunt u bereiken via de Coördinator Buurtbemiddeling Emmen. 

Welzijngroep Sedna, Hooggoorns 11, 7812 AP Emmen                                                

M 06-12813261  

Website: https://www.sednaemmen.nl/de-buurt/buurtbemiddeling/                                  

mailadres:  buurtbemiddeling@sednaemmen.nl              

aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (tot 14.00 uur)

Burgerparticipatie

Zelf met een oplossing komen is natuurlijk een mooi idee.

Voor uitbreiding of verandering in het groen of verharding kan "burgerparticipatie" gestart worden.  Vermeldt dit woord er duidelijk op. Burgerinitiatief mag u het ook nog noemen.

In principe moeten alle omwonenden of aanwonenden het met elkaar eens zijn en een verklaring opstellen en ondertekenen.

Daarna moet een plan opgesteld van hetgeen men wil, alsmede de wijze waarop e.e.a. uitgevoerd en gefinancierd gaat worden. Overleg voor indiening met de Wijkvereniging.

In sommige gevallen wil de gemeente materiaal beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld stenen, zand, grond, e.d. 

De bewoners dienen het plan zelf uit te voeren of laten uitvoeren. Daarna zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer. 

Bij speeltoestellen zijn er periodieke controles door de gemeente. Bij afkeuring moeten de bewoners voor herstel of onderhoud zorg dragen. Bij in gebreke blijven worden de toestellen verwijderd door de gemeente.

 

 

 

 

Er zijn klachten over het (groen)afval bij de rotonde in de Verlengde Herendijk/Sandurdreef binnengekomen.

Wij willen de plek netjes houden. U wilt dit  toch ook netjes hebben

 De gemeente geeft aan dat het afval storten strafbaar is en dat er verbaliserend opgetreden wordt.

In de periode van herfstbladeren is er een uitzondering tot 15 december. Geen takken, geen huisvuil.

Zie de gemeentelijke advertentie in de weekkrant. En op www.gemeente.emmen.nl/blad .