OPenbaar gebied

 

SchapenRietplas.jpg

De schapen lopen proef bij de wijkingang. Als u bemerkt dat er iets mis is, wilt u dit dan melden bij het Natuurbegrazingsbedrijf:

Schapenkoppen.jpg
schapenbegrazingvkrt.jpg

Klachten Meldpunt en Informatie

 

Wijkagent:

 

De politie is ook in Woonparc Sandur vertegenwoordigd door Bert Veenstra. Hij stelt zichzelf voor:

Mijn naam is Bert Veenstra. Ik ben sinds 1982 werkzaam bij de politie en sindsdien heb ik binnen de politie diverse functies bekleed. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als wijkagent in Emmer-Compascuüm, Roswinkel en Zuidbarge. Als wijkagent ben ik het gezicht van de politie in het woonparc. 

 

Binnen het Woonparc probeer ik een gemakkelijk aanspreekpunt te zijn voor iedereen. Echter, u woont en leeft in Woonparc Sandur en kent de omgeving het best. Mijn verzoek aan u is om mij op de hoogte te stellen van zaken waarvan u vind dat deze politieaandacht nodig hebben. Ik gebruik uw informatie om een goed beeld te krijgen van wat er in het woonparc speelt, zodat ik daar, eventueel actief, op kan inspelen. 

 

De politie is niet de enige partij die verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid in het Woonparc. De gemeente, diverse hulpverleningsinstanties en natuurlijk u als bewoner, zijn samen verantwoordelijk voor een betere en veiliger woon- en leefomgeving. Een wijkagent heeft een signalerende en adviserende rol in diverse overlegvormen, maar heeft daarbij ook een repressieve taak (optreden daar waar dat nodig is). 

 

Hoe kunt u met mij in contact komen?

- komt u mij tegen op straat: spreek mij gerust aan

- via tel. 0900 8844: hier kunt ook een bericht voor mij achterlaten zodat ik, of één van mijn collega''s, u zo snel mogelijk benader.

- e-mail: bert.veenstra@drenthe.politie.nl

 

 

 N.B. De Wijkvereniging is geen wijkagent !

 

 

Meldpunt openbaar gebied

 

Het onderhoud van de openbare ruimte in het woonparc gebeurt volgens A-label. Dat is het hoogste onderhoudsniveau openbare ruimte in de gemeente Emmen.

 

Komt u op straat iets tegen wat opgeruimd of gerepareerd moet worden,

als u iets wilt melden bij of vragen aan de gemeente over de openbare ruimte (bijvoorbeeld over uw straat, openbaar groen, speelvoorzieningen, vernielingen, vervuiling zoals graffiti),  dan kunt u dit melden bij de gemeente.

U kunt hier bijvoorbeeld denken aan lantarenpalen die het niet doen of een gat in de weg.

 

U kunt uw melding op een aantal manieren doorgeven:

Via de websites www.BuitenBeter.nl of www.VerbeterDeBuurt.nl.

Op deze sites vindt u ook een handige app om mobiel een melding met een foto aan de gemeente door te geven. U kunt de apps downloaden via de sites. U vindt de apps ook in de App Store en Play Store.

Via gemeente.emmen.nl

Liever persoonlijk de melding doorgeven? Bel dan de gemeente Emmen

via telefoonnummer 14 0591  -dit speciale nummer klopt echt-

U kunt ook een melding doen aan de balie in het gemeentehuis of één

van de drie de gemeentewinkels.

 

Denkt u er wel aan dat u gedetailleerd moet aangeven wat er mis is en ook precies de plek, liefst met straat en t.o.v. van een huisnummer.

U kunt geen melding voor herstel, reparaties, opruimwerk, e.d. doen bij de wijkvereniging.

Betreft het structurele zaken, die kunt u uiteraard inbrengen bij de wijkvereniging.

 

gladheidbestrijding in het openbaar gebied

De gemeente heeft op basis van de Wegenwet de plicht om te zorgen voor begaanbare straten en wegen die onder haar beheer vallen. Op basis van deze zorgplicht kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor schade die is geleden als de indruk bestaat dat de gemeente te kort is geschoten in haar zorgplicht voor begaanbare wegen. Echter, cruciaal in de verwijtbaarheid van de gemeente is dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft voor wat betreft de (veilige) begaanbaarheid van de wegen. Dus geen resultaatsverplichting. Het is immers redelijkerwijs onmogelijk om te allen tijde alle wegen en straten begaanbaar te houden. De gemeente is daarom gerechtigd om teen aanzien van haar gladheidbestrijding (evenwichtige) keuzes te maken. Deze keuzes maakt het gemeentebestuur jaarlijks kenbaar in het gladheidbestrijdingsplan. In de jurisprudentie komt naar voren dat gemeenten over het algemeen niet verantwoordelijkheid zijn voor schade bij gladheid als zij hun gladheidbestrijdingsplan consistent uitvoeren.

De keuzes die de gemeente Emmen heeft gemaakt in haar gladheidsbestrijdingsplan komen er in grote lijnen op neer dat de gemeente geeft prioriteit aan doorgaande wegen, fietspaden die veel door scholieren worden gebruikt en winkelgebieden.

Voorgaande heeft tot gevolg dat de gemeente slechts een fractie van de voetpaden strooit in de winter. Daarom zijn de bewoners in de gemeente voor de begaanbaarheid van voetpaden voor het overgrote deel afhankelijk van de inzet die zij hier zelf op plegen.

Vanuit de gemeente wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd met het zoutemmertje (voor 5 euro te koop op de milieustraat met gratis hervulling) en de zoutvaatjes bij vrijwilligers (door Buurtsupport uitgezet in de wijken en dorpen).

Mocht u van mening zijn dat essentiële routes of locaties missen in het gladheidbestrijdingsplan, dan kan een schriftelijk verzoek aan college worden gericht voor uitbreiding van de strooiroutes. Een dergelijk verzoek zal dan in de evaluatie van het strooiseizoen worden behandeld. Hierbij wordt gekeken of en hoe een dergelijk verzoek kan worden ingewilligd. Dergelijke verzoeken worden afgewogen tegen de uitgangspunten van het strooibeleid.

 

Overlast van de buren

Zie artikel van Vereniging Eigen Huis over de nieuwe wet.

 

buurtbemiddeling-1.jpg

Burgerparticipatie

Zelf met een oplossing komen is natuurlijk een mooi idee.

Voor uitbreiding of verandering in het groen of verharding kan "burgerparticipatie" gestart worden.  Vermeldt dit woord er duidelijk op. Burgerinitiatief mag u het ook nog noemen.

In principe moeten alle omwonenden of aanwonenden het met elkaar eens zijn en een verklaring opstellen en ondertekenen.

Daarna moet een plan opgesteld van hetgeen men wil, alsmede de wijze waarop e.e.a. uitgevoerd en gefinancierd gaat worden. Overleg voor indiening met de Wijkvereniging.

In sommige gevallen wil de gemeente materiaal beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld stenen, zand, grond, e.d. 

De bewoners dienen het plan zelf uit te voeren of laten uitvoeren. Daarna zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer. 

Bij speeltoestellen zijn er periodieke controles door de gemeente. Bij afkeuring moeten de bewoners voor herstel of onderhoud zorg dragen. Bij in gebreke blijven worden de toestellen verwijderd.

 

 

 

 

bordvuilrotondVherendgroot.jpg

Er zijn klachten over het (groen)afval bij de rotonde in de Verlengde Herendijk/Sandurdreef binnengekomen.

Wij willen de plek netjes houden. U wilt dit  toch ook netjes hebben

 De gemeente geeft aan dat het afval storten strafbaar is en dat er verbaliserend opgetreden wordt.

In de periode van herfstbladeren is er kennelijk een uitzondering tot 15 december. Geen takken, geen huisvuil.